Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

I følgende dokument findes oplysninger vedrørende C. M. Transport A/S's behandling af personoplysninger.

For at sikre, at nedenstående oplysninger på bedst mulig vis oplyses til registrerede parter, vil dette dokument tilføjes på C. M. Transport A/S's hjemmeside, som kan tilgås via et link i mail-signaturen hos de ansatte i C. M. Transport.

At registreredes rettigheder og oplysninger om behandling af personoplysninger kan tilgås gennem en henvisning i de ansattes mail-signatur skyldes, at C. M. Transport A/S på mest enkle vis kan sikre, at registrerede parter har adgang til alle nødvendige informationer.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

C. M. Transport A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

C. M. Transport A/S
CVR-Nr.: 85 50 29 13
Sundsholmen 6, 9400 Nørresundby
Telefon: +45 98 25 85 40
Telefax: +45 98 25 86 10
E-mail: cm-transport@mail.dk
Hjemmeside: www.cm-transport.dk

Ledelsen i C. M. Transport A/S - Lars Sølvkjær og Malte Skinbjerg - er dataansvarlige i C. M. Transport.

Lars Sølvkjær
Telefon: +45 96 54 10 00
Mail: ls@cm-transport.dk

Malte Skinbjerg
Telefon: +45 96 54 10 01
Mail: ms@cm-transport.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Hos C. M. Transport A/S indsamles og behandles data som et led i rekrutteringsprocessen.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Billede af ansøger
 • Ansøgning
 • CV
 • straffeattest

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for C. M. Transport A/S's behandling af personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3, såvel som artikel 7, stk. 2, nr. 1.

Her henvises til indhentningen og behandlingen af personoplysninger på baggrund af hhv.:

 • Samtykke fra registrerede.
 • Til opfyldelse af en aftale med registrerede, eller gennemførelser forud for aftale på registreredes anmodning.
 • Som nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelser.

Der henvises også til indhentning og behandling af følsomme oplysninger på baggrund af samtykke fra registrerede.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Ansøgerens oplysninger stammer fra ansøgeren selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
 • I forbindelse med afslag, sletter vi de oplysninger som vi modtog fra dig i forbindelse med din ansøgning. C. M. Transport A/S vil derfor ikke længere have adgang til oplysningerne.

Når du handler med os som kunde, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure hos C. M. Transport
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 • Navn og efternavn på relevante kontaktpersoner
 • Adresse
 • Telefonnummer og mobilnummer
 • Evt. stilling og virksomhed
 • Kategori af købte varer/ydelser
 • Fakturerede beløb
 • Rabatordninger
 • Rykkerbreve
 • Rykkergebyrer og morarenter
 • Inkassobehandling af tilgodehavende
 • Fragt tilbud
 • E-mail adresse
 • CVR nr.

 

Deling af dine persondata:

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Kunders eksterne faktureringsbureau
 • Kunders eksterne bogholder
 • Kunders eksterne revision
 • SKAT

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for C. M. Transport A/S's behandling af personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 3. Her henvises til indhentningen og behandlingen af personoplysninger på baggrund af hhv.:
  • Til opfyldelse af en aftale med registrerede, eller gennemførelser forud for aftale på registreredes anmodning.
  • Som nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Kundens personoplysninger stammer fra kunden selv, da kunden er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger til gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, i henhold til bogføringsloven. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og C.M. Transport A/S's forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt. Vi gennemgår vores kunde database 1 gang årligt og vurderer hvilke oplysninger vi fortsat har grund til at behandle. Gennemgangen foretages pr. 31. december hvert år.

Når du handler med os som leverandør, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Håndtering af oplysninger om leverandører i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende behandling af fakturaer og kreditnotaer. Vores leverandørdatabase ligger i Navision samt Outlook.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Navn og efternavn på relevante kontaktpersoner
  • Adresse
  • Telefonnummer og mobilnummer
  • Evt. stilling og virksomhed
  • Kategori af købte varer/ydelser
  • Fakturerede beløb
  • Rabatordninger
  • CVR nr.
  • Tilbud
  • E-mail adresse

Deling af dine persondata:

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • M. Transport A/S's bankforbindelse / leasingselskab
 • M. Transport A/S's revisor
 • SKAT

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for C. M. Transport A/S's behandling af personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 3.

Her henvises til indhentningen og behandlingen af personoplysninger på baggrund af hhv.:

 • Til opfyldelse af en aftale med registrerede, eller gennemførelser forud for aftale på registreredes anmodning.
 • Som nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Leverandørens personoplysninger stammer fra leverandøren selv, da leverandøren er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger til gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende behandling af fakturaer og kreditnotaer.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, i henhold til bogføringsloven. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og C.M. Transport A/S's forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Vi gennemgår vores kunde database 1 gang årligt og vurderer hvilke oplysninger vi fortsat har grund til at behandle. Gennemgangen foretages pr. 31. december hvert år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er  1. version af C. M. Transport’s persondatapolitik skrevet d. 04-05-2018.

Kontakt os.

Ring til os på:

+45 98 25 85 40

Nørresundby

+45 72 62 31 80

Løsning

Eller skriv til os